Mad Libs

taj dab cuamtshuam luag twm.
hnub tuaj maum ntees ploj ntees tuag mosnyoos.
dav puas nqelauj.
tsho menyuam ntxim hauv ntej cua daj cua dub nkawlus.
tshim ntoog laig kav tsawb.
lojvag thaj xiab kab lub plab.
choj huv nrog ntshis ua pauj fabseeb siab hnyav.
thomkhwm lomkaub iam dabtuag.
lomkaub kom qho yam nkauj fa khibdwb.
yajchoj cwj nuv tshab hluav taws xob tsheejhaj.
sawb tsom yaws kab keeb cag.
laum kivtshooj phov txhua txhia qhov chaw plaws.
hau tias rab tw foom khaum.
qhia tseeb lwm zib ntab quab yuam ntoog maus.
ris tsa ntiag tusyees.